Religiös extremism – varför?

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan)
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill se om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp:

 • martyr
 • manipulation
 • fördomar
 • indoktrinering
 • extremism
 • korruption

 

Basgrupp:

Utgå från uttrycket i flippen ”Well-fed and well-read”. Använd analysmodellen nedan.

 1. Vad menar personen i flippen med detta uttryck? Vilka orsaker till islamisk extremism vill han ifrågasätta?
 2.  Vilka orsaker läggs fram i flippen som de viktigaste orsakerna bakom islamisk extremism?
 3. Vilka konsekvenser ser vi idag av islamisk extremism runt om i världen?
 4. Hur kan vi komma åt orsakerna som ligger bakom religiös extremism?
 5. Hur kan vi mildra konsekvenserna av det vi ser i samhället idag?
 6. Finns det andra religioner där det också förekommer religiös extremism? Ge gärna exempel, nutida och/eller historiska! Vilka orsaker ligger bakom dessa extrema rörelser och vilka konsekvenser ser vi i samhället idag?

analysmodell

Här övar vi analysförmågan och den kommunikativa förmågan! 

 

Rik eller fattig? Du bestämmer!

Skolan

Basgrupp:

Framför er har ni exempel på 16 stycken länder. Dessa länder skiljer sig åt på många olika sätt, några länder räknas som ”rika” och andra länder räknas som ”fattiga”. Men vad är det som gör att ett land räknas som rikt respektive fattigt? Vad anser ni är viktigast och hur skulle ni rangordna dessa länder? Från ”rikast” till ”fattigast”? I grupper ”rika respektive fattiga” länder, eller hur tänker ni? Var någonstans på jordklotet ligger länderna? Har det någon betydelse? Är länderna demokratier? Diktaturer? Industrialiserade länder? Har alla tillgång till utbildning? Sjukvård?

Ja, många faktorer kan vägas in i uppgiften, det gäller att ni tillsammans i basgruppen kommer fram till vilka faktorer ni anser vara viktigast att väga in!

Till er hjälp har ni tillgång till kartbok samt Chromebooks så att ni har möjlighet att söka information om länderna. Här nedan ser ni länderna med flaggor i färg, men varje basgrupp har 16 kort med länderna framför sig, använd korten och flytta runt under tiden ni diskuterar (alla basgrupper jobbar med samma länder).

gapminder

Källa: Gapminder.org

Uppgift

 1. Skriv en lista över faktorer som ni anser är viktiga att ha med och som påverkar ett lands utveckling.
 2. Arbeta tillsammans i basgruppen och skapa er en översikt över de 16 länderna. En bra sida att söka fakta på är Globalis.se samt Världskoll.se
 3. Lägg korten i den ordning som ni själva väljer att placera dem! Efter att ni i basgruppen kommit överens om hur korten ska placeras ska ni skriva en rapport (tänk som ni gör i NO:n efter att ni laborerat 🙂 ) Ni skriver en gemensam rapport i basgruppen. Rapporten ska innehålla följande:
 • Beskriv hur ni har valt att placera länderna
 • Varför har ni valt att placera länderna just så här?
 • Vilka faktorer har ni valt att väga in när ni har placerat ut länderna?
 • Varför valde ni just dessa faktorer? Varför var de viktiga?
 • Vilka faktorer anser ni var mindre ”viktiga” att väga in resonemanget? Varför då?
 • Var det några faktorer som ni helt bortsåg från att väga in i resonemanget? Vilka och varför?

Alla

Alla grupper presenterar sina rapporter i helklass. Ni ritar upp er översikt på tavlan och redovisar hur ni tänkt och varför ni valde att placera länderna som ni gjorde.

Vi jämför era tankar med Gapminders karta över låginkomst, medelinkomst samt höginkomst-länder. Hur tänkte ni jämfört med deras översikt? Ser vi några likheter? Några skillnader? Vad kan dessa i så fall bero på?

Här får ni möjlighet att öva informationshanteringsförmågan, kommunikativa förmågan samt analysförmågan

Ps. Uppgiften är tagen från Gapminder.org – kika gärna in på sidan om ni vill 🙂 Vi kommer att använda oss mer av den sidan i kommande uppgifter!

gpminder

Rika och fattiga länder

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp:

 • kapital
 • postindustriellt samhälle
 • EU
 • G8 (G7) länderna
 • självhushåll
 • infrastruktur
 • diktatur
 • medellivslängd
 • HDI
 • BNI

Skolan

Alla:

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

Basgrupp:

Arbeta i basgruppen utifrån de fyra frågeställningarna som ges på flippen. Ni diskuterar frågorna i basgruppen och skriver ner ett gemensamt svar till varje fråga. Som alltid så antecknar alla i basgruppen! Beskriv så utförligt som möjligt hur ni kom fram till era svar (beskriv ert resonemang).

 1. Vad kan sämre infrastruktur få för konsekvenser för ett land?
 2.  Vad skulle konsekvenserna kunna bli om alla på jorden åt lika mycket mat och förbrukade lika mycket energi?
 3. —Vilka världsdelar är inte representerade i G8-gruppen?
 4. Vad anser ni att statscheferna borde diskutera på G8-mötena? Varför? Gör en dagordning!
 5. Vad tror ni är orsaken till att Sverige ligger på en högre plats på HDI-listan jämfört med BNI-listan?

Vi delar med oss av våra tankar i helklass, varje basgrupp redovisar sina svar muntligt.

Här övar ni analysförmågan, begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan samt den kommunikativa förmågan.

13015_1040064182688476_1616105109792777685_n

Människors olika förutsättningar

Välkomna till nästa kurs som tillhör ämnet Geografi. Men denna gång handlar det inte om att lära sig städer, länder, bergarter eller om olika vulkaner, nej denna gång ska vi lära oss mer om människors olika förutsättningar i världen vi lever i.

Varför är förutsättningarna så olika? Vad innebär det att leva i ett ”rikt” land? Vad kan konsekvenserna bli om du föds i ett ”fattigt” land? Vilka orsaker ligger bakom dessa skillnader?

Vi kommer starta upp kursen genom att gå igenom planeringen på lektionen. Men om du vill så titta gärna igenom planeringen i förväg! Här finner du även analysmodell och sambandsmodell som kan vara till hjälp under kursen. Som vanligt så kommer jag uppdatera bloggen efterhand och där hittar ni uppgifter/förmågor/begrepp och flippar – precis som vanligt:)

Planeringen hittar ni här: Människors olika förutsättningar

Hemma:

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • rättvis
 • I-länder
 • U-länder
 • industrisamhälle
 • rättvisemärkning
 • import
 • motverka
 • bistånd

Skolan

Alla:

 1.  Vi går igenom planeringen tillsammans i helklass.
 2. Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

EPA

Enskilt

Varför är rika länder rika och fattiga länder fattiga? Försök att komma på olika orsaker som ligger bakom varför världen ser ut som den gör idag?

Basgrupp

 • Läs upp för varandra de orsaker som ni kommit på. Gör en sammanställning av orsakerna i er basgrupp. Jämför, hade ni samma orsaker? Vad skilde era svar åt? Kan ni komma på fler orsaker tillsammans?
 • Fundera tillsammans ut olika konsekvenser som dessa orsaker för med sig. Hur lever människor i rika länder respektive fattiga? Hur ser industrin ut? Jordbruket? Ekonomin? Miljön? Fundera kring vad ni kan redan innan vi börjat läsa om människors olika förutsättningar!
 • Rita upp en analysmodell och fyll i de orsaker och konsekvenser ni tillsammans kommer på. I rutan i mitten skriver ni ”Människors olika förutsättningar”
 • För att ytterligare utveckla era tankar, fundera kring hur ni skulle göra för att ”komma åt” orsakerna (vad ska man göra för att minska skillnaderna mellan rika/fattiga länder) och vad skulle ni göra för att minska de negativa konsekvenserna och öka de positiva konsekvenserna?

analsymodelllotta (1)

 

Alla:

Vi presenterar våra gruppers analysmodeller och tillsammans i helklass skapar vi ”klassens bästa analysmodell”, där vi lägger ihop alla gruppers tankar! Detta blir vår utgångspunkt för det fortsatta arbetet med Människors olika förutsättningar! 

Här övar vi analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

image

Buddism – vem var Buddha?

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • Siddharta Gautama
 • tillfreds
 • insikt
 • oundvikligt
 • meditera
 • myt
 • demon
 • ”Den upplysta”
 • mirakel
 • filosofi

Skolan

 1. Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!
 2. Vi läser tillsammans högt texten om Legenden Buddha

Enskilt:

Utifrån texten om Buddhas liv – skapa en tecknad serie som illustrerar Siddhartas väg från rik och välbärgad hindu, till en upplyst Buddha, grundaren till buddismen. Skriv korta textrutor vid bilderna som förtydligar och förklarar det du ritar, eller skriv en kort sammanfattning och sätt bredvid – min tanke är att era tecknade serier ska upp på väggen givetvis 🙂

buddha_146446706

Hinduism och synen på människan

Hemma

 • Se flippen
 • Sammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. 
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från filmen:

 • förgänglig
 • kretslopp
 • gudomliga
 • demoniska
 • kastsystem
 • kontrast
 • primitivt

Skolan

Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Vi lyfter frågor och tankar som ni har fått efter att ha sett flippen!

Basgrupp

Tillsammans i basgruppen ska ni:

 • Titta på flippen nedan
 • Beskriv de olika kasten – vilka är det som ingår i varje kast?
 • Vilka orsaker ligger bakom att människor delas in i olika kaster?
 • Vilka konsekvenser har detta lett till i samhället (hur har samhället formats genom kastsystemet)?
 • Anser ni att kastsystemet är rättvist eller orättvist? Motivera ert svar
 • Tror ni att en hindu anser att kastsystemet är rättvist eller orättvist? Motivera ert svar

Här får ni möjlighet att öva på er analysförmåga, begreppsförmåga och er kommunikativa förmåga

Använd analysmodellen som stöd i ert resonemang

analsymodelllotta (1)

Enskilt (Bedömningsuppgift) 

Läs texten om kastsystemet i Indien. Texten hittar du här. Efter att du tittat på flippen ovan och läst texten i länken så kommer du få skriva en reflekterande text med rubriken:

Alla människors lika värde? 

I första artikeln i FN:s lista över mänskliga rättigheter står det: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

I denna text kommer du få resonera kring kastsystemet i Indien och hur det påverkar människorna som lever i Indien, vilka konsekvenser kastsystemet har för samhället, för grupper och för individer. Du kommer även få ge din syn på hur kastsystemet stämmer överens med de mänskliga rättigheterna och hur dina tankar är utifrån rubriken ”Alla människors lika värde”.

Några frågor kan vara till hjälp (som alltid – använd dessa frågor endast som stöd om du kör fast):

 • Hur är samhället i Indien uppbyggt, vilka grupper finns det? (Samhällsnivå)
 • Hur påverkar kastsystemet olika grupper av människor, t.ex fattiga, kvinnor (gruppnivå)
 • Varför tänker en hindu att varje människa själv är ansvarig för i vilket kast man hamnar? (individnivå)
 • Följs de mänskliga rättigheterna om alla människors lika värde?

Använd dig av analysmodellen när du resonerar! I rutan ”händelse” sätter du in ”Kastsystem”. Utifrån denna modell fundera kring:

 • Vilka orsaker ligger bakom kastsystemet?
 • Vilka konsekvenser får kastsystemet för samhället, grupper och individer?
 • Hur anser du man ska göra för att avskaffa kastsystemet, inte bara i teorin utan även i praktiken? Går det? Varför, varför inte?

analsymodelllotta (1)

Texten ska visa att du kan:

– Förstå och beskriva orsaker och konsekvenser av kastsystemet i Indien (analysförmågan) 

– Beskriva hur människors identiteter påverkas och formas av kastsystemet  (analysförmågan)

– Underbygga ditt resonemang genom att använda fakta, och utveckla dina tankar genom egna reflektioner och kunskaper (kommunikativa förmågan)

Hinduism


Hemma

 • Se flipparna
 • Sammanfatta flipparna med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning
 • Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på)

Begrepp från flipparna:

 • vedaskrifter
 • mångfald
 • kastsystem
 • polyteistisk
 • Samsara
 • Karma
 • Maya
 • Atman
 • Brahman
 • Moksha

Skolan

Alla:

 • Vi går tillsammans igenom begreppen som ni använt när ni sammanfattade flippen. Vad betyder de? I vilket sammanhang nämns de? Ni får dela med er av er kunskap till era kamrater.
 • Vi lyfter upp frågor och funderingar som ni har tagit med er från flippen och diskuterar i helklass

Basgrupp

Nu har vi lärt oss om kristendom, judendom och islam. Använd texten i boken och den nya kunskap ni fått genom att titta på flipparna och jämför med den kunskap ni har om de religioner vi läst om. Utgå från följande frågeställningar:

 • Judendom, Islam och kristendom är monoteistiska religioner, medan hinduism är en polyteistisk religion. Vad innebär det?
 • Kan ni se några likheter mellan hinduismen och de monoteistiska religionerna?
 • Vilka skillnader tycker ni är viktigast att lyfta fram mellan hinduismen och de monoteistiska religionerna? Utgå t.ex från de heliga skrifterna, vem som grundade religionen, hur ser man på livet efter döden, vad är tillåtet/icke-tillåtet att tex äta och varför? Använd gärna begreppen från begreppslistan ovan!

Skapa en gemensam stödmall i gruppen med likheter och skillnader mellan hinduism och judendom/kristendom/islam (men var och en antecknar i sin bok) Här övar ni analysförmågan, kommunikativa förmågan, begreppsförmågan och informationshanteringsförmågan

hämta